Algemeen.
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.
Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van produkten en/of diensten en deze disclaimer, zijn de voorwaarden van de produkten en/of diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website.
De informatie van deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Realeyezation alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken, die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht dienen te zijn, kan Realeyezation niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website. Realeyezation beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit een andere locatie gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Realeyezation kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, produkten en diensten.
Daar waar op de website d.m.v. hyperlinks wordt verwezen naar websites naar derden, houdt dit niet in dat Realeyezation de produkten of diensten die via deze website worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waar naar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Realeyezation wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites nadrukkelijk van de hand. Realeyezation controleert niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten.
Realeyezation, respecteert de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's inclusief deze disclaimer). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Realeyezation of de rechthebbende, te kopieren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie.
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Realeyezation te sturen. Realeyezation adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Realeyezaton te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten kunnen worden onderschept, misbruikt of veranderd door derden.

Uitsluiting aansprakelijkheid.
Realeyezation, rechthebbende, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriele schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Realeyezation op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.
Onder andere aanvaardt Realeyezation geen aansprakelijkheid met betrekking tot 1
1.Defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
2.De informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.
3.Het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Realeyezation of aan u.
4.Het al dan niet functioneren van deze website.
5.Misbruik van de website.
6.Het verlies van gegevens.
7.Het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
8.De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders, rechthebbende en eventuele toekomstige medewerkers van Realeyezation.

Toepasselijk recht.
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. Wijzigingen Realeyezation behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.