Algemene voorwaarden Nederlands (Click here for the English version)

1. Commitment.
Realeyezation zet zich naar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de client/cursist/workshopdeelnemer wordt commitment verwacht (d.w.z. betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Realeyezation en client beide zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Er wordt bij counselling en coaching een overeenkomst getekend, die na het intakegesprek wordt ontvangen en uitgelegd.
2. Offerte-overeenkomst met bedrijven.
Daar dit maatwerk betreft wordt na ontvangst van getekende offerte/opdrachtbevestiging een overeenkomst samen gesteld met het afgesprokene. De offerte/opdrachtbevestiging blijft 14 dagen geldig, waarna facturering zal plaatsvinden. Realeyezation is niet verantwoordelijk voor de garantie van succes van lopende trajecten bij bedrijven. Iedere opdrachtgever zorgt zelf voor een verwerkingsovereenkomst met betrekking tot de veiligheid van persoonsgegevens (Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG).
3. Privacybeleid
Er wordt zeer zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan en niet aan derden gegeven of verkocht.
Zelf kun je aangeven per email, indien je wenst jouw persoonsgegevens te vernietigen.
Voor clienten/cursisten en workshop deelnemers geldt het volgende. Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Realeyezation is gehouden aan de ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat Realeyezation bijhoudt voor clienten en cursisten, is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Je ontvangt bij  het eerste contact een overeenkomst waarin ook staat vermeld of je wel of geen toestemming geeft om (zonder persoonsgegevens) jouw verhaal en of een deel ervan te mogen gebruiken voor research, studies, trainingen en publicatie (boek/website). Realeyezation neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg en met toestemming van de client/cursist. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtprocedure.
Op deze website staan links naar andere websites. Realeyezation.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of het content van deze websites van derden. 
4. Noodgevallen.
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardig. Clienten/cursisten kunnen in noodgevallen direct contact via email of telefoon opnemen met Realeyezation.
5. Betaling.
Coaching en counselling sessies worden contant voldaan aan het einde van iedere sessie, volgens het geldende of overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen. Je ontvangt na de sessie een factuur per email. Workshops, Online coaching- en counselling en cursussen worden na ontvangts van een factuur vooraf overgemaakt op bankrekening van Realeyezation. Uitsluitend workshops kunnen contant worden voldaan op de dag dat de workshop wordt ontvangen. Bij facturering dient deze binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, om extra administratiekosten van € 25 te voorkomen.
6. Afspraak afzeggen.
Afspraken kunnen binnen 48 uur kosteloos worden geannuleerd door de client/cursist/workshopdeelnemer, bij overschrijding van deze termijn wordt de sessie in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor het volgen van workshops en cursussen (uitgezonderd welke in het buitenland worden gegeven).
Voor workshops wordt er naar een andere datum uitgekeken en voor cursussen zijn in overleg inhaaldagen mogelijk in overleg.
Voor de cursus Intuitief Schilderen en Mediatief tekenen en de Schilder-tekencursus, geldt dezelfde regel. Inhaallessen worden geacht in dezelfde maand opgenomen te worden in overleg of tijdens de Open Atelierdagen, die regelmatig in de Agenda staan vermeldt. Afspraken kunnen telefonisch worden geannuleerd, eventueel gebruik maken van voicemail waar duidelijk wordt vermeld om welke sessie c.q. workshop/cursus gaat, met vermelding van naam en telefoonnummer zddat Realeyezation contact kan opnemen.
7. Klachtenregeling.
Indien wij er samen niet uitkomen kunnen eventuele klachten worden voorgelegd. Realeyezation is aangesloten bij Solopartners CRKBO en Stichting Counselling. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor clienten en andere belanghebbende.
8. Aansprakelijkheid.
Realeyezation is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar client/cursist of workshopdeelnemer tijdens en buiten de sessies. De client (cursist of workshopdeelnemer) blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor pogingen tot zelfverminking of zelfdoding kan Realeyezation nimmer aansprakelijk worden gesteld. Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing en bij een Nederlandse rechter voorgedragen.
9. Cursussen en trainingen
A.
Op geen enkele wijze mag misbruik of gebruik worden gemaakt of doorgegeven aan derden van; gedeelde informatie en de inhoud van de cursus/trainingen zonder schriftelijke toestemming van Ernya Hilton-de Kooter. Sommige onderdelen van de cursus/trainingworden vrijgegeven, mits met bronvermelding van Realeyezation, na het behalen van het examen. 
B. Zowel naar elkaar toe wordt geacht respectvol te handelen en te communiceren. Mede wordt geacht respectvol met de materialen in het atelier (verf, penselen, schildersezel en andere materialen) en/of natuur (niets plukken of afbreken of op andere manier de natuur kwetsen. Indien je iets op je pad tegenkomt en het is al afgebroken, of gevallen mag je dit meenemen, mits dit niet de natuur verstoort) om te gaan.
C. Iedere deelnemer zal trachten met echtheid de cursus te voltooien.
D. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen leerprocessen tijdens de cursus/training. Niemand anders kan hiervoor aansprakelijk voor worden gesteld. Indien er zich problemen of confrontaties voordoen is nimmer Realeyezation aansprakelijk.
E. Participatie in groepen; Je begrijpt dat jouw deelname aan de cursus en je participatie hierin van groot belang is voor je medestudenten. Indien het mocht voorkomen dat om welke reden dan ook jouw participatie hierin niet langer aanwezig kan zijn, word je geacht dit ruimschoots (3 weken) dit te melden aan Realeyezation. Betalingen worden niet geretourneerd. De opdrachten en eventuele vragen worden aan de gehele groep gesteld inclusief aan Realeyezation (info@realeyezation.nl). Uitzonder is indien je individueel de cursus/training volgt, waar geen participatie noodzakelijk is en alleen direct contat met Ernya via email en/of evaluatiedagen. 
F. Het is niet mogelijk iets te leren zonder feedback. Indien je zuivere feedback ontvangt en geeft, kan dit het leerproces versnellen. Wel uiteraard altijd met respect. Feedback geef je vanuit jezelf, zonder daarbij de ander te adviseren of erger nog een scherpe mening of commentaar spuien.
1. Vraag om feedback
2. Sta open voor gegeven feedback
3. Probeer de feedback te begrijpen
4. Ga niet argumenteren of verdedigen
5. Lees goed en vraag eventueel om opheldering
6. Toon waardering voor de feedbackgever
7. Beoordeel de feedback op zijn relevantie/bruikbaarheid
8. Doe iets met de feedback
9. Interpreteer kritiek niet onmiddellijk als een aanval op jezelf als persoon
10. Schiet niet gelijk in de verdediging, dus rem je emoties
11. Sta open voor complimenten, doe niet alsof ze niet belangrijk zijn.
G. Je geeft hierbij toestemming om (delen) tekst en/of foto's van jou (zonder vermelding van persoonlijke gegevens) te gebruiken en/of te plaatsen op de website van Realeyezation en studiemateriaal. Mocht je hiermee niet akkoord gaan, stuur dan een email naar info@realeyezation.nl met de omschrijving: "Algemene voorwaarden G"; niet akkoord of in overleg.
H. Onlinecursisten hebben een aantal skype/whatsapp/telefoon- uren tegoed voor vragen en evaluaties. Geef dit aan bij je aanmelding (individuele afspraken gaan altijd in overleg).
I. Indien een datum niet uitkomt om de cursus te starten of tussentijdse cursusdagen die niet nagekomen kunnen worden is er altijd ruimte dit op tijd door te geven of via je aanmelding. 
10. Annuleringen Workshops/cursussen.
Realeyezation heeft het recht een workshop/cursus te annuleren tot 5 werkdagen voor aanvang van betreffende workshop/cursus. Je ontvangt hiervan bericht 5 werkdagen voor aanvang van de workshop/cursus. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien je hiervan gebruik maakt worden de deelname kosten niet geretourneerd. Indien je het aanbod niet passend vindt, heb je recht op teruggave van de deelnamekosten.
Cursussen die tijdens de cursus worden geannuleerd, wordt na aftrek van het aantal gevolgde cursusdagen een restitutie aangeboden dmv een waardecheque. Cursussen die 5 dagen voor aanvang van de cursus worden geannuleerd wordt het cursusgeld geretourneerd. 
Workshops/cursussen, die in de buitenlucht worden gegeven kunnen door de weeromstandigheden door Realeyezation ivm de veiligheid van deelnemers 12 uur van te voren worden verzet naar een andere datum en/of locatie in overleg met de deelnemers.
Workshops en cursussen door Realeyezation in het buitenland gegeven, kunnen 2 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Na het verstrijken van deze 2 weken wordt geen betaling geretourneerd.
11. Counselling/Coaching sessies.
Realeyezation heeft het recht een sessie te annuleren tot 48 uur voor aanvang. Je ontvangt hierover binnen 48 uur bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing.
12. Verkoop/Verhuur
Verzendkosten komen op rekening van de koper. Indien men het product retour wil zenden (of laten ophalen) gelden hiervoor dezelfde regels. Dit kan binnen 14 dagen. Product dient wel onbeschadigd te zijn om voor terugbetaling in aanmerking te kunnen komen. Voor verkoop en/of verhuur wordt er een overeenkomst getekend door beide partijen.
13. Wijzigingen.
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 5 mei 2018 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Realeyezation wordt aangegeven. Je kunt zelf een aanvraag indienen, als je op de hoogte wilt blijven via de wijzigingen via een email bericht.